Môj TEXNET

TEXNET s.r.o. – Všeobecné obchodné podmienky

Verzia: 03
Platnosť od: 1.1.2015
Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie [PDF dokument]

1. Platnosť obchodných podmienok

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len“ VOP“) upravujú vzťah medzi spoločnosťami TEXNET s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 50. 05314 Spišský Štvrtok, IČO: 36 604 372, IČ DPH: SK2022141022, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 17808/V ďalej len „predávajúci“ a zákazníkmi firmy TEXNET s.r.o., ďalej len „kupujúci“. Dodávky tovaru sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená špeciálna zmluva.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

1.3. Aktuálne obchodné podmienky sú zverejnené na webových stránkach predávajúceho a ich platnosť je uvedená v tomto dokumente.

2. Ceny

2.1. Cena: Cena tovaru sa riadi platným cenníkom predávajúceho, alebo podľa cenovej ponuky, ktorá bola kupujúcemu predávajúcim vystavená. Platnosť cenovej ponuky je uvedená v každej cenovej ponuke. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH TEXNET s.r.o. Spišský Štvrtok, ak to nie je v ponuke uvedené inak. Ak nedôjde k inej dohode, náklady na prepravu nie sú súčasťou kúpnej ceny tovaru a budú fakturované kupujúcemu v súlade s platnými cenníkmi cestnej prepravy.

2.2. Cenníky: Predávajúci má právo na zmenu jednotlivých cenníkov. Túto zmenu je povinný oznámiť prostredníctvom svojej webovej stránky, kde zmenený cenník uverejní.

2.3. Zmena cien: TEXNET s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien jednotlivých komponentov, alebo výrobkov aj v priebehu platnosti cenníku, predovšetkým s ohľadom na kurzové zmeny, prípadne expresné doby dodania, ktoré si vyžaduje kupujúci.

3. Objednávanie tovaru

3.1. Nový zákazník a jeho prvý nákup: Nový zákazník bude požiadaný o zaslanie aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo overenej kópie Živnostenského listu /u platcu DPH osvedčenie o registrácii/. Ihneď po registrácii mu bude udelená zákaznícka kategória D1.

3.2. Písomné objednávky a ich základné náležitosti: Dopyty a objednávky prijímame osobne, e-mailom, poštou a sú spracované každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. Predávajúci vyžaduje, aby objednávka bola písomná a obsahovala nasledujúce informácie:

  • slovo „objednávka“
  • názov, adresu a IČO kupujúceho
  • objednávacie číslo tovaru, presný názov tovaru, požadované množstvo
  • spôsob dodania
  • meno a podpis kupujúceho, resp. osoby oprávnenej nakupovať tovar za kupujúceho
  • cenu tovaru

3.3 Potvrdenie objednávok: Predávajúci je povinný po prijatí objednávky ju do 48 hodín písomne potvrdiť. Pokiaľ nie je objednávka potvrdená do jedného týždňa, považuje sa za nedoručenú. U odmietnutých objednávok je kupujúcemu odoslané potvrdenie o odmietnutí objednávky.

3.4 Zrušenie objednávky: V prípade stornovania objednávky vyžadujeme písomné zrušenie objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny bez DPH. V prípade že objednávka je písomne stornovaná potom, čo bol tovar dodaný a kupujúcemu bola vystavená faktúra, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady spojené so spätnou prepravou tovaru resp. kupujúci dopraví tovar na vlastné náklady.

3.5 Objednanie atypického tovaru resp. tovaru na mieru: V prípade objednania neštandardného /atypického/ tovaru je kupujúci povinný podpísať vyhlásenie o 100% odobratí daného tovaru /tzv. NCNR - Non Cancellable, Not Returnable dokument /, ktorý vystaví predávajúci kupujúcemu pri objednaní tovaru. Táto objednávka sa potom riadi ustanoveniami v danom NCNR dokumente a zároveň všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti TEXNET s.r.o.

3.6 Zápožičky: Predávajúci môže poskytnúť tovar kupujúcemu na dohodnutú dobu formou zápožičky. Zvyčajná doba zápožičky je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak v Zmluve o zapožičaní tovaru. Kupujúci vystaví štandardnú písomnú objednávku so žiadosťou o zapožičaní tovaru. Tovar je kupujúcemu dodaný na základe Zmluvy o zapožičaní tovaru. Ak sa kupujúci nerozhodne o kúpe zapožičaného tovaru, je povinný tento tovar vrátiť najneskôr v posledný deň zápožičky do sídla predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, tovar mu bude automaticky vyfakturovaný na 15. deň zápožičky a to vrátane poplatku za zápožičku vo výške 10 EUR + DPH 20%.

Na žiadosť kupujúceho môže predávajúci predĺžiť dobu zápožičky o ďalších 14 kalendárnych dní. Maximálna doba zápožičky však nesmie presiahnuť 28 kalendárnych dní. V prípade vrátenia poškodeného, nefunkčného alebo inak znehodnoteného zapožičaného tovaru , predávajúci je oprávnený vyfakturovať všetok tento tovar kupujúcemu spolu s poplatkom za zápožičku vo výške 10 EUR + DPH 20%.

4. Doba a spôsob dodania

4.1. Dodanie predmetu objednávky: Kupujúci je povinný odobrať pripravený tovar bez zbytočného odkladu. Tovar je možné odobrať v sídle kupujúceho alebo bude dodaný kupujúcemu. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný skontrolovať stav dodávky a prevziať tovar podpisom na dodacom či prepravnom liste. Kupujúci s predávajúcim sa môže v jednotlivých obchodných prípadoch dohodnúť, že miestom plnenia zmluvy môže byť miesto, ktoré určí odberateľ. Dodací termín sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu.
Tovar je dodaný vo vhodnom obale primeranému druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky sú zabezpečené tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.
V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné pri podpise kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala.

4.2. Reklamácia predmetu objednávky: Zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť písomne oznámené predávajúcemu najneskôr počas nasledujúceho pracovného dňa po dodaní tovaru. Za písomnú formu sa považuje list alebo potvrdená e-mailová správa. V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim na firemnej predajni je kupujúci na rozdiely v množstve dodaného tovaru povinný predávajúceho upozorniť ihneď pri preberaní tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácie v množstve dodaného tovaru, ako je vyššie uvedené, nebude predávajúcim akceptované.

4.3. Neodobranie objednaného tovaru: Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar v dohodnutom termíne alebo neurčí spôsob dodania, predávajúci vyzve kupujúceho k vyzdvihnutiu zákazky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú do 14. dňa po výzve, predávajúci má právo vystaviť kupujúcemu faktúru za storno poplatok vo výške 80% celkovej kúpnej ceny objednanej zákazky.

5. Platobné podmienky

5.1. Splatnosť: Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný predmet plnenia v lehote splatnosti faktúry. Na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim môže dôjsť k odlišným lehotám splatnosti v závislosti na množstvách odberu v kalendárnom roku a na základe predošlej platobnej disciplíny odberateľa. Vždy je platná lehota splatnosti uvedená na faktúre.

5.2. Nový zákazník: Novým zákazníkom bude tovar vydaný až po zaplatení v hotovosti alebo po uskutočnenej bezhotovostnej platbe dopredu /formou predfaktúry/. Po uskutočnení prvých 3 nákupov v hotovosti alebo platbou vopred, je možné dohodnúť ďalšie platby kúpnej ceny na faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní. Dátumom splatnosti sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho.

5.3. Omeškanie s platením kúpnej ceny: V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu splatnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty neuhradených faktúr.

5.4. Vymáhanie pohľadávky: Prvé písomné upomenutie je zaslané formou penalizačnej faktúry 14. deň po splatnosti neuhradenej faktúry, druhé upomenutie je zaslané 30. deň po splatnosti neuhradenej faktúry. 7. deň po druhom písomnom upomenutí budú dlžné faktúry postúpené právnemu zástupcovi k vymáhaniu dlhu.

5.5. Pozastavenie dodávok: V prípade, že kupujúci má nezaplatené faktúry viac ako 30 dní po splatnosti, nebude mu umožnený odber tovaru na faktúru. Ďalšie odbery na faktúru sú povolené až po uhradení všetkých faktúr po splatnosti.

5.6. Vlastnícke právo: Vlastnícke právo k dodanému produktu prechádza na kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení. Kupujúci akceptuje túto výhradu prechodu vlastníckeho práva a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa prechodu vlastníckeho práva.

6. Záruka

6.1. Záruka: Štandardná záruka na tovar spoločnosti TEXNET s.r.o. je 12 mesiacov. Na základe dohody môže byť predlžená. Pri špecifických produktoch sa predávajúci zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Záručná lehota sa počíta odo dňa dodania tovaru.

6.2. Zaniknutie záruky: Záruka na tovar zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • neodbornou inštaláciou
  • prevádzkou v nevhodných podmienkach /nadmerná teplota, vlhkosť, mechanické zaťaženie apod.
  • mechanickým poškodením
  • v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka

6.3. Zodpovednosť: Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré kupujúcemu vznikli v dôsledku s neodbornou inštaláciou.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je možné od neho vyžadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojna, stávky, rôzne opatrenia úradov, prírodná udalosť, ďalej predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.